PASWOORD VERGETEN?

*

Als zorgbrede school hebben wij oog voor elk kind. Zo wordt het mogelijk het beste in uw kind naar boven te halen en het zoveel mogelijk kansen te bieden.

Dit betekent voor onze school dan ook een drievoudige opdracht:

  • Zorgbreedte: Om alle kinderen optimale kansen te geven d.w.z. vanuit een gericht aanbod mogelijkheden aanreiken om zich als persoon totaal te kunnen ontwikkelen.
  • Zorgbreedte wordt zorgverbreding als het kind een andere zorgbehoefte heeft. Dit kan op gebied van rekenen (leerachterstand of leervoorsprong), taal(leerachterstand of leervoorsprong, sociaal, motorisch, …
  • Overleg en samenwerking tussen de school en externen (ouders, logopedisten, kinesisten, GON-begeleiders, clb, …)

We streven een harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid na. Alle aspecten van de persoonlijkheid (hoofd, hart, handen) worden gestimuleerd en dit op een positieve en evenwichtige wijze.

Vanuit een veilig klasklimaat met een krachtige leeromgeving biedt de leerkracht structuur aan. De klasleerkracht is de spilfiguur om zorg te geven en te differentiëren.

Wanneer uit observaties, toetsen, screenings van welbevinden en betrokkenheid, LVS-toetsen, … blijkt dat er extra zorg nodig is, gaat de leerkracht gericht differentiëren volgens moeilijkheidsgraad, tempo, materiaal. In overleg met de zorgleerkracht wordt er ook preventief extra ondersteuning aangeboden.

Indien nodig volgen informele of formele gesprekken met de ouders, met collega’s, …

Wanneer deze aanpak niet voldoet, richt de school een MDO in. Dit is een overleg tussen klasleerkracht, zorgleerkracht, directie, CLB en eventueel externen.Via dit overleg komt er een gerichte aanpak, die op regelmatige basis wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

De coördinatie van het digitaal KVS en LVS zorgt voor een zorgvuldige opvolging van de interventies en de vorderingen zodat alle betrokken partners op de hoogte blijven.

Soms blijkt dat de school extra hulp nodig heeft van externen.
Door testen en/of observaties komen we tot een diagnose. Hiermee kan de leerkracht en de zorgcoördinator de leerling begeleiden op school en een meer persoonlijke aanpak geven.

De zorgcoördinator ondersteunt de klastitularis door regelmatig overleg en/of extra materiaal.

Wanneer de draagkracht van de school niet groot genoeg is, zoeken we externe hulp (GON, revalidatiecentrum, logopedist, kinesist, …).

Indien de aangeboden hulp onvoldoende blijkt, stellen we voor om over te gaan tot een andere schoolkeuze. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders en het CLB. De overgang naar het buitengewoon onderwijs gebeurt onder begeleiding van de zorgcoördinator.

TOP